Литературные премии Норвегии / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка ; [сост.: В.Н. Чунина ; ред. : Е.Н. Мудревская ]. – Мурманск : Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, 2011. – 50 с. – (Литературные премии зарубежных стран).

Ëèòåðàòóðíûå ïðåìèè Íîðâåãèè Ìó ðì à í ñ ê 2011

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz