Обязательный экземпляр Мурманской области – 2012 : библиографический указатель / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка ; [сост. О. Н. Фролова ; редкол. : С. А. Медникова и др.]. – Мурманск, 2013. – 180 с.

ÌÓÐÌÀÍÑÊÀß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ÍÀÓ×ÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÐÌÀÍÑÊ 2013 ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÉ ÝÊÇÅÌÏËßÐ ÌÓÐÌÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ - 2012 -

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz